Gebelik Öncesi Neler Yapmalıyız

 

Gebelik Öncesi bakım ve danışmanlık. Gebelik öncesi bakım, u. mellitus, hipertansiyon, ve diğer metabolik ve kalıtsal hastalıklarda olau^ gibi erken müdahaleden fayda görecek kadınları belirleyebileceği için önem¬lidir. Organogenez döllenmenin 17. günü başlar, bu nedenle gelişen embriyo için optimal çevre sağlanması açısmdan önemlidir.

Gebelik öncesi danışmanlık, bazı konjenital anomaliler ve gebeliğin diğer bazı komplikasyonlaımın önlenebilmesinin yanında, gebeliklerini planlamalarının getirdiği avantajlar¬la da kadınlara ideal bir eğitim olanağı sağlar. Gebelik öncesi bakım doğur¬gan yaştaki bir kadının herhangi bir muayenesinde yapılabilir. Aşağıdaki ko¬nular potansiyel anne ve baba adayı ile konuşulmalıdır.

A.Reprodüktif geçmiş L Uterus malformasyonları, maternal otoimmün hastalık ve genital en¬feksiyon gibi durumların teşhis ve tedavisi, tekrar eden gebelik kayıp¬larını azaltabilir. 2.Obstetrik geçmişin kadın henüz gebe değil iken gözden geçirilmesi po¬tansiyel ebeveynlerin korkularım, meraklarım ele almalarım ve kafa¬larındaki soruları cevaplamalarım sağlayabilir. 3.Menstruel öykünün kaydedilmesi kadınların menstruel fizyoloji hakkındaki bilgilerini orataya koyar ve kadına bu bilgiyi aile planlaması için nasıl kullanabileceğine dair danışmanlığın verilmesini sağlar.

B.Genetik riskler bakımından soygeçmişin gebelik öncesi değerlendirilme¬si bir takım avantajlar sağlar. L Bir çiftin soygeçmiş, etnik ve ırk özelliklerine göre taşıyıcılık tara¬ması potansiyel etkilenme riski taşıyan hastalara uygun danışmanlık hizmetini sağlayabilir. Taşıyıcılığın gebelik öncesi belirlenmesi, kadınlara ve eşlerine, otozomal resessif riskler hakkında bilgi verir. Taşıyı¬cılık durumunun bilinmesi çiftin gebelik için karar vermesi ve gebelik oluştuğunda gerekli testlerin planlanması olanaklarım sağlar.

a.Tay Sachs hastalığı, genel olarak, Avrupalı, Yahudi, Fransız-Kanadalı kökenli aileleri etkiler.

b. Beta-thalasemi, genel olarak, Akdeniz, Güneydoğu Asya, Hindistan, Pakistan ve Afrika asıllı aileleri etkiler.

c.Alfa-thalasemi, genel olarak Güneydoğu Asya ve Afrika kökenli 8 deleri etkiler.

d.Orak hücreli anemi, genel olarak Afrika, Akdeniz, Ortadoğu, Karaip, Latin Amerika ve Hint asıllı aileleri etkiler.

e.Kistik fibrozis, tarama testi; aile öyküsünde bu hastalığın oldu¬ğu hastalara önerilebilir. 2. Aile hikayesi, frajil X ve Down sendromu gibi genetik hastalıklar için risk faktörlerini ortaya çıkarabilir. Ebeveynin yaşı veya pozitif ai¬le hikayesi nedeni ile risk barizleşmiş olabilir.

Genetik danışmanlık, risk saptanmış çiftlere önerilmelidir. Bu sayede çiftler bu riskleri da¬ha iyi anlayabilir ve eğer gerekirse koryon villus örneklemesi ve amniosentez gibi tam testlerine kendilerini hazırlayabilirler. Bazı durum¬larda genetik danışmanlık, gebeliğin devamı ya da riski önlemek için asiste reprodüktif teknolojileri kullanılmasını gerektirebilir 4.C. Medikal değerlendirme (Tablo 1-1 ve 1-2). Ciddi medikal problemleri olan kadınların gebelik öncesi bakımları sadece fetusa ait potansiyel risk¬leri değil, gebe kalması durumunda anneye getireceği potansiyel riskleri de içermelidir. Uygun bir bakım diğer uzmanlarla ortak çalışmayı gerek¬tirebilir. Bu riskler şunlardır.L Primer pulmoner hipertansiyonda % 50 'ye varan anne mortalite- si ve %40'ı geçen fetal mortalite mevcuttur.

a.2.İnsülin bağımlı diabetes mellitusu olan gebelerin fetuslarında görülen kısmen artmış konjenital anomali oranı, bu gebelerde gebelik öncesi ve sonrasında sıkı kan şekeri kontrolü sağlanması ile önemli öl¬çüde azaltılabilir. b.3.Alloimmün veya otoimmün bir hastalık sonucunda tekrarlayan gebelik kayıpları olan kadınlar gebelik öncesi tedavi aldıklarında bu ge¬beliklerini daha büyük bir olasılıkla terme kadar devam ettirebilirler.

D. Enfeksiyöz hastalık taraması L Konjenital rubella sendromu için risk taşıyan hastalar gebelik öncesi tarama ile saptanabilir ve aşılama ile bu sendrom önlenebilir. Doktorlar, hastamn aşılamayı takiben 3 ay içinde önerildiği şekilde gebe kalmaması için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanacağın¬dan emin değiller ise bazen aşılamadan çekinirler; ancak literatürde gebelik öncesi veya sonrası 3 ay içinde yapılan aşılama sonrası tespit edilmiş tek bir konjenital rubella sendromu mevcut değildir.

1.2.Gebelikte Hepatit B virüs (HBV) taraması Hastalık Kontrol ve ön-leme Merkezleri (CDC) tarafından 1988 yılından beri tavsiye edilmek-tedir. HBV ile temas yönünden sosyal ve mesleki risk taşıyan kadınla¬rın danışmanlığı ve aşılanması sağlanmaktadır. Eğer uygun şekilde aşılanmazlar ise, HBV ile enfekte olan bu ailelerin bebeklerinde kro¬nik HBV taşıyıcısı olma ihtimali yüksektir ve bu çocukların %25'i karaciğer hastalığı nedeni ile kaybedilirler. 3.Tüberküloz yönünden risk taşıyan hastalara, basil Calmette-Guferin aşılama öyküleri tarama ve önleyici tedavi kurallarıyla uyumsuzsa test yapılmalıdır 4.CMV (sitomegalovirüs) taraması yenidoğan yoğun bakım ve dializ ünitelerinde çalışan ve çocuk bakımı ile ilgilenen kadınlara tavsiye edilmelidir. Serumda yüksek IgG titresi tayini ile geçirilmiş bir CMV infeksiyonunun tespiti rubella ve diğer viral enfeksiyonların aksine, gebelerde tam bir kalıcı bağışıklık sağlandığı anlamına gelmez. CMV olması sebebi ile gebelik öncesi ve gebelik sırasında CMV taraması maliyet ve yarar / oranı gözöntine alındığında etkin bir test olmayıp genel popülasyon için önerilmemektedir. 5.Tosoplazmozis daha çok kedi besleyen veya pişmemiş et ile uğraşan veya yiyen kişilerde görülür. Gebelik öncesi antikor tayini için rutin toxoplazmosis taraması bu hastalığa karşı zaten bağışıklık kazanmış hastalarda emin olunmasını sağlar. Eğer serokonversiyon gebelikte oluşursa daha çabuk ve kesin tam kovdurur. Danışmanlık iyi bir hijyen üzerine odaklanmalıdır.

Beslenen kedinin atıldan, hasta dışında biri tarafından günlük olarak atılmalıdır. Kadınlar içinde kedilerin do¬laştığı bir bahçe üe uğraşırken eldiven kullanmalı, çiğ ve az pişmiş et¬leri yemekten kaçınmalı ve bu tür etlere temas etmeleri halinde elle¬rini yıkamalıdırlar 6. Varisella antikor taraması, hastalığı geçilmemişlere uygulanmalıdır. Varisella zoster virüsü aşısı mevcuttur ve bağışıklık kazanmamış tüm yetişkinlere tavsiye edilmelidir 2. 7. HTV testi gizli tutulacak bir şekilde ve isteğe bağlı olarak her kadına tavsiye edilmelidir. 8. Toksikolojik araştırma madde bağımlılığı olan kadınların maddeyi bırakmaları için ceesaretlendirici bir araçtır. Hastadan standart izin formu ve mahremiyeti koruyucu önlemler alınmalıdır 9. Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, ve ya Treponema pallidum testi yapılmalıdır E. İlaçlara maruz kalma durumunun tespiti, hem reçete edilen hem de raftan direkt alınabilecek ilaçlan kapsar. İlaç kullanımı netleştirilmeli ve güvenle kullanabilecek ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir. Fetal risk taşı¬yan ilaçlan kullanmaktan nasıl kaçınılacağı hakkında hastaya bilgi sağlanmalıdır.

1.Isotretinoin (Accutane), A.B.D. Food and Drug Administration (Amerikan ilaç ve gıda kurumu) (FDA) tarafından şiddetli kistik akne tedavisinde kullanılmasına onay verilen oral bir ilaçtır. Gebelik önce¬si kullanımından kaçınılmalıdır. Yüksek oranda teratojeniktir. Krani- ofasiyal defektlere, kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi malfor- masyonlanna ve timus defektlerine yol açar. 20. gebelik haftasına ula¬şan fetuslarda malformasyon oram %23'tür 2. Warfarin (Coumadin), bir antikoagülan ajan olup deriveleri warfa- rin embryopatisi ile ilişkilidir. Antikoagülasyon gereken kadınlardagebelik öncesi tedavinin teratojenik olmayan heparine dönüştürülme¬si sağlanmalıdır. a. 3. Epilepsi nedeni ile antikonvülzan ilaç kullanan kadınların çocukları konjenital anomali yönünden artmış risk taşımaktadır. Konjenital anomaliye hastalığın kendisi mi, ilaç tedavisi mi yoksa her ikisinin de mi sebep olduğu tartışması halen sürmektedir. En az 2 yıldır nöbet ge¬çirmeyen bir kadında ilacın kesilmesi girişiminde bulunulması konje¬nital anomaliye sebep olduğu öne sürülen faktörlerden birinin ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Antikonvülzan ilaçın kesilmesinin mümkün olmadığı hastalarda mümkün olan, en düşük ilaç dozunun kulla-nılması önerilmektedir.

Özet :   Gebelik Öncesi Neler Yapmalıyız ,Gebelik Öncesi Neler Yapmalıyız Kısa Bilgiler ,Gebelik Öncesi Neler Yapmalıyız Hakkında Bilgiler
     
     
Anahtar Kelimeler :   Gebelik Öncesi Kısa Bilgiler Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi ,Gebelik Öncesi ,Doğum Öncesi Neler Yapmalıyız Kısa Bilgiler
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Doğum Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Doğum Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler ,Gebelik Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler , Doğum Öncesi Neler Yapılmalı Kısa Bilgiler
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
www.ankarajinekoloji.com - www.drmeltemerhan.com
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: meltem@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011