Gebelikte Böbrek Hastalıkları

AKUT RENAL YETMEZLİK

Gebelik sırasında ya da postpartum periyottaki akut böbrek yetmezliği, gebelik-indüklemeli bir hastalık ya da önceden mevcut renal bir hastalığa sekonder olarak böbrek fonksiyonunun bozulman- sa bağlı olabilir. Altta yatan nedensel faktörler, pre- renal, renal ya da postrenal olabilir. Prerenal sebeplerde genellikle hastadan ya da tıbbi hikaye incelemesinden, kan ya da sıvı kaybı hikayesi çıkar. Önceden böbrek hastalığı ya da trombotik trombo- sitopenik purpura ya da hemolitik üremik sendrom gibi hiperkoagüle bir durum hikayesi olan bir has¬tada genellikle Renal sebeplerden şüphelenilir. Uza¬mış hipertansiyonda, akut kortikal nekroz ya da akut tübüler nekroz oluşabilir. Postrenal sebepler daha nadirdir ama böbrek taşı hikayesi olan ya da ürolojik obstruktif lezyonun bulunduğu hastalarda bunlardan şüphelenilmelidir.

Laboratuvar çalışmaları

Laboratuar testleri, böbrek fonksiyonu, kardiyovas- küler durum ve ürolojik sistem açıklığını değerlen¬dirmeye yöneliktir.

Renal çalışmalar. Renal çalışmalar, idrar outputu, kan üre nitrojeni (BUN)-kreatinin oranı, fraksiyonel sodyum ekskresyonu ve idrar ozmolalitesini kap¬sar. 25mL/saat7ten az olan idrar outputu oligüri olarak tanımlanırken, idrar outputunun kesilmesi anüri olarak isimlendirilir. Akut böbrek yemezliğin- de, genelde oligüri ya da anüri olduğu halde, idrar outputu azalmayabilir. İdrar outputundaki azalma doktoru muhtemel bir kriz konusunda uyarır. Ge¬belik sırasında, serum BUN ve kreatinin seviyeleri azalır ama BUN-kreatinin oranı 20:1 kalır. 20:l'den büyük bir oran tübüler hipoperfüzyonu gösterir (prerenal yetmezlik)

Fraksiyonel sodyum ekskresyonu (FENa) aşağı¬daki gibi hesaplanır:

FENa= idrar sodyum/plazma sodyumu/ idrar kreatinini/ plazma kreatinini x 100 %1'den düşük olan bir FENa, hipovolemi ve tübü¬ler hipoperfüzyonu gösterir. Alternatif olarak, %3'ten büyük bir değer tübüler hasarın bir göster¬gesidir. 500mC)sm/L'den yüksek idrar ozmolalitesi yada 1.5:l'den daha büyük bir idrar-plazma ozmolalite oranı, güçlü olarak hipoperfüzyonu gösterir, özellikle idrar protein veya hemolize kan içerdiğinde, idrar özgül ağırlığı sınırlı bir değerde olur.

Kardiyovasküler çalışmalar. Akut kan ve sıvı kayıpla­rı genelde ortostatik hipotansiyon, taşikardi, azal­mış deri turgoru ve azalmış terleme ile ilişkilidir. Doğum sancısında olan hipertansif veya preek- lamptik gebe bir hastada, bu bulguların çoğu görü­lür. Eğer endike ise, Swan-Ganz kateteri, sağ ve sol ventriküler dolum basınçlarını, kardiyak outputu ve pulmoner kapiller wedge basıncını takip etmeye olanak tanır. Bu, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak tamponad veya volüm deplesyonu arasında ayırım yapmaya yardım eder, bunların hepsi de akut böb­rek yetmezliğine neden olabilir.

Ürolojik sistem çalışmaları. Obstruktif lezyonları teşhis etmek için genelde Foley kateteri ve böbrek sonog- ramı yeterlidir. Nadiren tek-adımlık bir intravenöz piyelogram gerekir.

Tedavi

Prerenal nedenler. Intravasküler volüm, kardiyak output ve arterial basıncın normal değerlere düşü­rülmesi oligiiriyi geri döndürmek için yeterlidir. Büyük miktarda kristaloid infüze edildiğinde, elek­trolit dengesine dikkat edilmelidir.

Renal sebepler. Akut tübüler nekroz, akut kortikal nekroz ya da ikisi birden olabilir. Akut kortikal nek­roz geri dönüşümsüz olduğu için, tedavi direkt ola­rak daha ileri bir hasarı önlemeye yönelik olarak yapılır. Üriner outputu arttırmaya yönelik diüretik te­davi denemesi, survi oranını ve akut tübüler nekro­zun şiddet ve süresini azaltır gibi görünmektedir. Başlangıçta 40mg Furosemid (Lasix) verilir ve yeterli üriner cevap olması durumunda her 4-6 saatte bir 48 saat tekrarlanır. Diüretik tedavi idrar outputunu art- tırmazsa, oligürik rejime (>500mL/24h) başlanır. Sıvı alımı; idrar outputu ve farkedilmeyen sıvı kaybına yönelik olan replasmanla smırlanmalıdır ve günlük olarak böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır. Renal iskemik olaydan sonraki ilk birkaç gün, böbrek fonk­siyonu daha da kötiileşebilir, ama 7-10 gün içinde akut böbrek yetmezliği olan birçok hasta düzelme gösterir.

Eğer böbrek fonksiyonu hızı bir şekilde bo­zulursa ya da düzelmezse, hemodiyaliz önerilir.

Akut böbrek yetmezliğine oligürinin eşlik ettiği bazı hastalarda, diüretik faz iyileşme periyoduna denk gelir. İdrar outputu lOL/gün'ü geçer ve eğer sıvı ve elektrolit kaybı hızlı bir şekilde yerine kon­mazsa bunu ölüm izler. Gebelik sırasında ya da postpartum periyotta akut böbrek yetmezliği geliş­miş olan obstetrik hastaların %50'sinde, ilk bir yıl süresince böbrek fonksiyonu diyalizsiz yaşayacak kadar düzelir.

Postrenal nedenler. Birçok durumda, hastayı, gebe uterusu üreterlerden uzaklaştırmak için sol yana çe­virmek ya da üretral obstruksiyonu sona erdirmek için mesaneye Foley kateteri yerleştirmek gibi basit önlemlerle sorun çözümlenecektir. Üreteral ya da renal pelvik obstruksiyonun (taş gibi) olduğu du­rumlarda, obstruksiyonu gidermek için cerrahi mü­dahale endikedir.

KRONİK RENAL YETMEZLİK

Kronik böbrek yetmezliğiyle komplike olan gebe­liklerin sonucu fazla olumlu değildir. Gebe kalma­dan önce serum kreatinin seviyeleri 1.5mg/dL olan nonhipertansif gebe hastalarda iyi bir gebelik sonu­cu beklenebilir. Serum kreatinin seviyesi 3mg/dL'i geçtiği zaman, gebeliğin fetal yaşayabilirlik nokta­sında devam edebilme durumu nadirdir. Kronik böbrek yetmezliği olan hipertansif bireylerde, aynı renal bozukluk derecesine normotansif hastalarda olduğu kadar başarılı olunmaz.

Böbrek fonksiyonu hafif bozulmuş olan ve nor­motansif olan hastalarda, gebeliğin böbrek hastalı­ğının doğal nedeni üzerine bir etkisi yoktur. Gebelikte görülen böbrek fonksiyonundaki bozul­ma, buna bağlı oluşan hipertansiyon ve proteinüri- deki ciddi artış doğumdan sonra azalır. Nefrotik sendromu olan hastalar, ciddi üriner protein kaybı­na rağmen gebelik süresince iyi olurlar. Bu bireyle­rin çoğunda proteinüri postpartum periyotta kısmen azalır.

 

Özet :   GEBELİK VE BÖBREK HASTALIKLARI
Anahtar Kelimeler :   Böbrek Hastalıkları ,Hamilelikte Böbrek Hastalıkları ,
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Böbrek Hastalıkları , Hamilelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları ,Hamilelikte Böbrek Hastalıkları , Gebelikte Böbrek Hastalıkları
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011