Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı)

Rubella, en yüksek ataklarının mart ve mayıs ayla¬rı arasında olduğu, respiratuar yolla bulaşan tek zincirli bir RNA togavirüs enfeksiyonundan kay¬naklanır. Yüksek oranda bulaşıcıdır ve enfekte olan-ların %75'i klinik olarak hasta olurlar. İnkübasyon periyodu 14-21 gündür.

Kutu 17-5 Konjentinal rubella sendromu
 

Simetrik IUGR

Konjenital Sağırlık(l yaşından sonra tespit edilir)

Kardiyak malformasyonlar

PDA

                Pulmoner Arter Hipoplazi

 Göz lezyonları

Katarakt

Retinopati

Mikroftalmi

Hepatosplenomegali

Merkezi sinir sistemi

Mikrosefali

Panensefalit

                Beyin kalsifikasyonları      

                Psikomotor Retardasyon

Hepatit

Trombositopenik Purpura

 

Teşhis

Rubella teşhisi en iyi serolojik olarak yapılır. IgM cevabı hızlıdır ve döküntü başlangıcında başlayıp daha sonra azalır ve 4-8 haftada kaybolur. IgG ce¬vabı da döküntülerin başlama zamanında başlar ve yaşam boyu yüksek kalır. Teşhis, 2 hafta arayla alı¬nan iki serumda hemaglütinasyon inhibe edici (HAT) antikorunun 4 kat artmış olmasının tespiti veya IgM varlığının tespiti ile konulabilir. Rubella, kültürle ve akut enfeksiyon fazı sırasında virüsün izole edilmesiyle de teşhis edilebilir ama bu teknik yavaştır. Bir infantta altı aylık olduğunda IgG saptanması veya kordon kanında IgM'nin olması, peri-natal rubella enfeksiyonu teşhisini destekler.

Gebeliğe Etkisi

Erişkin bayanların %10-15'i rubella'ya duyarlıdır. Hastalığın seyri gebelikle değişmez ve anne tam kli-nik hastalık gösterebilir ya da göstermez. Annenin hastalığının ciddiyeti, fetal enfeksiyon riski üzerine etki yapmaz. En büyük fetal risk etkisi enfeksiyo¬nun oluştuğu trimesterde olur. Fetal enfeksiyon, normal bir bebek, spontan abortus ya da konjenital rubella sendromu (CRS) ile sonuçlanabilir. Özellikle 1. Trimesterdeki enfeksiyon, konjenital rubella sendromunun gelişiminde %25'lik bir risk taşırken (ilk 4 haftada %50 risk), 2. ve 3. trimesterde CRS ris¬ki %1'e düşer. CRS bileşenleri Kutu 17-5'te gösteril¬miştir.

Tek bir IgG düzeyi olan bütün gebe bayanlarda rutin Rubella duyarlılık testi yapılmalıdır. Nonim- mun olanlara, postpartum periyodun hemen baş­langıcında aşı yapılmalıdır. Daha sonrasında, antikor takip titreleri yapılmalı, çünkü %20'den faz­la oranda antikor gelişmeme ihtimali vardır.Rubel- la emzirmede bir kontendikasyon değildir. Rubellayla ilgili spesifik bir tedavi yoktur ve maruz kalındıktan sonra A-globulin içeren rutin profilaksi yapılması da önerilmez çünkü fetal durum riskini değiştirdiği gösterilmemiştir.

 

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : RUBELLA, KIZAMIKCIK, GEBELİKTE KIZAMIKCIK, IgG DÜZEYİ
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Rubella , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , 8 ,Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı) , Gebelikte Rubella (Alman Kızamıkçığı)
 
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011