Gebelik ve Tiroid Hastalıkları

Gebelik Sırasındaki Normal Tiroid Fizyolojisi

Gebelik sırasında glomerular filtrasyon hızında artı¬şın olmasıyla birlikte, renal iyot salınımmda ve plaz¬ma inorganik iyot seviyeleri neredeyse yarıya iner. Plazma inorganik iyot seviyesi 0.08mg/dL'den faz¬laysa, iyot eksikliğine bağlı guatr olasılığı yoktur. Sa¬dece, gebelikten önce sınırda bir plazma inorganik iyot seviyesine sahip olan hastalar gebelik sırasında artmış bir guatr insidansı gösterirler. 250mg/ gün'e kadar olan inorganik iyot takviyesi, gebelik sırasın¬da guatr oluşumunu önlemek için yeterlidir.

Tiroid fonksiyon testleri. Serbest tiroksin konsantras¬yonu, tiroksin-bağlayıcı globulin (TGB) kapasitesin¬deki değişikliklere denk gelen tiroid fonksiyonunu tahmin etmenin tek direkt metodudur. Bağlı triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4)'in se¬rum seviyeleri gebelikte arttığı halde, serbest tirok¬sin seviyeleri normal aralık içinde kalır. T4 bağlama kapasitesinin indirekt bir ölçüsü olan: Triiyodotiro¬nin resin tarafından tutulması (T3 resin tutulumu); gebelik sırasında hipotiroid aralığında olmanın se¬bebini oluşturabilir. Serum T4 seviyesi arttığı ve T3 rezin tutulumu azaldığı için, serbest T4 indeksi ge¬belik sırasında aynı kalır. Serbest T4 seviyelerinin belirlenmesi daha pahalı olduğu için, gebelik süre¬since indirekt serbest tiroksin konsantrasyonun yaklaşımı olarak serbest tiroksin indeksi kullanıla¬bilir. Fetal tiroid fonksiyonu. 10. Gestasyon haftasından ön¬ce fetal tiroid bezinde organik iyot bulunmaz. 11-12. haftaya kadar fetal tiroid bezi iyodotironin ve T4 üretebilir ve 12-14. haftaya kadar iyotu konsantre edebilir. Fetal tiroid stimüle edici hormon (TSH), T4 ve serbest tiroksin seviyeleri, 12. gestasyon haftası gibi erken bir süreye kadar matür, otonom, tiroid- pituatuar aksın mevcut olduğunu gösterir.

Tiroid hormonunun plasental transferi

T3 ve T4'ün pla¬sentaya minimum transferi oluşur. Tiroid salgılatı- cı hormon ve tiroid hormon analogları; küçük moleküler ağrılıklara sahip olmaları, azalmış prote¬in bağlanmaları,artmış yağ çözünürlükleri sayesin¬de plasental bariyeri çok kolay geçerler ve maternal tirotoksikoz yapmadan fetal durumu potansiyel olarak etkileyebilirler. Maternal Hipertiroidizm

Maternal hipertiroidizm insidansı yaklaşık 500 ge­belikte l'dir. Prematürite, intraüterin büyüme geri­liği (IUGR), ölü doğum ve neonatal morbidite ve mortalite insidansmda bir artışa neden olur. Graves hastalığı ya da Toksik diffüz guatr, gebelikle ilişki­li hipertiroidizm'in en yaygın sebebidir. Gebelikte­ki hipertiroidizm'in diğer sebepleri, hidatiform mol ve toksik nükleer guatr'dır. Graves hastalığı olan hastalarda gebelik süresince hastalık hafifleme ve postpartum periyotta da şiddetlenme eğilimin­dedir. Bulgular, gebelik sırasındaki artmış immüno­lojik toleransın remisyonla ilişkili tiroid antikorlarında azalmaya eşlik edebildiğini göster­mektedir
Klinik özellikler. Gebelikteki klinik hipertiroidizmin klinik teşhisi zordur çünkü hiperdinamik dolaşımın hipertiroidizmle ilişkili olan birçok bulgu ve semp­tomu normal ötiroid hamile bireylerde de bulunur. Valsalva manevrasıyla dahi düşmeyen 100 atım / dakika dan büyük olan istirahat nabzı, göz deği­şiklikleri, kilo kaybı, normal yada artmış besin alı­mına rağmen kilo alamama ve ısı intoleransı gibi bulguların hepsi klinik teşhise yardımcı olur.

Araştırmalar. Hipertiroidizm ihtimali olan hamile bir bayanla ilgili ilk testler, serumda serbest T4 ve TSH testlerini kapsar. Yüksek bir serum T4 seviyesi ve baskılanmış TSH seviyesi hipertioidizm teşhisi koy durur. Nadiren, tirotoksikoz teşhisini koymak için serbest T3'ün belirlenmesi gerekebilir.

Tedavi. Gebelik sırasında radyoaktif iyot tedavisi kontrendike olduğundan dolayı, genelde tıbbi teda­vi uygulanır. Antitiroid tedavinin temel dayanağı, sentezi bloke eden ama tiroid hormon salınımını en­gellemeyen tioamidlerdir. Semptomların düzelmesi genelde 1 hafta sürer ve 4-6 haftada tam kontrol sağlanır. Propiltiourasil, T/ün T3'e dönüşümünü bloke etme avantajına sahip olduğu halde, propilti­ourasil ile metimazol (Tapazol) karşılıklı değiştirile­rek kullanılabilir.

Hipertiroidizm teşhisi konulduğunda, hastaya haftada 8 saat 100-150mg propiltiourasil başlanma­lıdır. Antitiroid ilacın dozu, serbest T, seviyeleri düşmeye başlayınca yarıya kadar düşürülür. Hami­le bayanlar için antitiroid ilaçlar, aylık serbest T4 se­viyelerinin normalin üst sınırında (2.5-3.5ng/dL) tutulabildiği en düşük doza düşürülür. Birçok va­kada antitiroid tedavi gestasyonun 30. haftasından sonra kesilebilir.

Tiroid Storm

Tirotoksikozisi olan hamile bir bayan için en büyük risk, tiroid fırtınanın oluşmasıdır. Hızlandırıcı fak­törler enfeksiyon, doğum sancısı, sezaryen doğum ya da ilaç tedavisine uymamadır. İyi bir tıbbi yöne­time rağmen maternal mortalite oranı %25'ten faz­ladır. Tiroid fırtınasıyla ilgili bulgu ve semptomlar, hipertermi, belirgin taşikardi, terleme ve ciddi de- hidratasyondur. Spesifik tedavi (1) her 6 saatte 20- 80mg propranolol ile a-adrenerjik aktivitenin bloke edilmesi; (2) lgr intravenöz sodyum iyot ile tiroid hormon sekresyonunun bloke edilmesi; (3) dozların ikiye bölünerek verildiği 1200-1800mg propiltioura­sil ile T/ün T3'e dönüşümünü ve tiroid hormon sen­tezini bloke etme; (4) günde 8mg deksametazon ile T/ün T3' deaminasyonunu bloke etme; (5) en az 5L sıvı ile sıvı kaybını giderme; ve (6) hipotermik tek­niklerle ısıyı hızlı bir şekilde düşürmeye yönelik olarak yapılır.

Hipotiroidizm

Uygun tiroid replasmanmda olan hamile bayanlar­da normal gebelik sonucu beklenebilir ama tedavi edilmemiş hipotiroidizm; spontan abortus, preek- lampsi, erken plasenta ayrılması, düşük doğum ağırlığı ya da ölü doğum ve bebekte düşük zeka se­viyesi ile bağlantılıdır.
Hipotiroidizm teşhisini doğrulamak için en önemli laboratuar bulgusu yükselmiş olan TSH se­viyesidir. Diğer bulgular, düşük T3 ve T4 ile düşük T3 resin tutulum seviyeleridir. Hamile bayanlarda Hipotiroidizm teşhisi konulduğunda, acilen tiroid replasmanı yapılmalıdır. Semptomları düzeltmek için 0.15mg/gün'lük levotiroksin dozu genelde ye­terli olmaktadır. Tiroid tedavisi gebelik sırasında başlayan bayanlarda aylık TSH ölçümleri yapıl­malıdır ve TSH'ı normal aralıklarda tutmak için le­votiroksin tedavisinde uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Gebelikten önce tiroid tedavisi alan­larda ilk vizitte ve sonrasında da gestasyonun 16- 20. haftalar ve 28-32. haftalar arasında TSH ve serbest T4 seviyeleri ölçülür.

Neonatal hipotiroidizm

Fetal ve erken neonatal peri­yotlar sırasındaki tiroid hormon eksikliği, genel ge­lişim bozukluğuna neden olur. Semptomların ciddiyeti başlangıç zamanına ve yoksunluk seviye­sine bağlıdır. Hastalık teşhis edilir ve erken neona­tal periyot sırasında tedavi edilirse hasar büyük oranda minimalize edilmiş olur.
Konjenital hipotiroidizm insidansı (kretinizm) yaklaşık 4000 doğumda l'dir. Etiyolojik faktörler: ti­roid disgenezi, doğumsal tiroid fonksiyon bozuklu­ğu ve ilaç nedenli endemik hipotiroidizmi kapsar. Neonatal guatrın en yaygın sebebi, öksürük şurup­larında bulunan iyotların maternal alımıdır. Propil- tiourasil tedavisi alan gebelerin aksine, maternal iyot alınımıyla bağlantılı olan guatrlar büyük ve obstruktiftirler.

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır , Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : gebelikte guatr, gebelikte tiroid hastalıkları, dr meltem erhan, guatr, Maternal
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları ,Gebelik ve Tiroid Hastalıkları , Gebelik ve Tiroid Hastalıkları
 
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011