Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları gebelikte ve lohusalık döneminde sıkça oluşur ve en yaygın tıbbi gebelik komplikasyonları arasında yer alır. Bu yüksek insi- dans üriner dolaşımı arttıran mekanik ve hormonal (progestereon) faktörlerin bir sonucu gibi görünür. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları ya asempto- matik ya da semptomatik (sistit, pyelonefrit gibi) olur. Tanıma göre, asemptomatik bakterimi asemp- tomatik bir hastadan alınan taze idrar örneğinde >100,000 mikroorganizma/L bulunmasıdır. Gebe¬likte asemptomatik bakteriüri insidansı, cinsel ola¬rak aktif gebe olmayan kişilerinkiyle aynıdır ve %2-10 arasındadır. En yüksek oran yoksul kent po- pulasyonlarında ve orak hücre hastalığı olanlarda görülür. En sık izole edilen organizma Escherichia coli'dir (%60). Tespit edilebilen diğer organizmalar, Proteus mirabilis, enterokoklar, Klebsiella pneumo- nia ve grup B streptokoklardır. Bu durum tedavi edilmezse, gebe bayanların yaklaşık %20'sinde da¬ha sonra ya akut sistit ya da pyeloneftit oluşur. Te¬davi ampisilin ya da birinci kuşak sefalosporin in 7-10 günlük kullanımını kapsar. Nitrofıırantoin de, gebelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Tedavi¬den sonra idrar kültürüyle takip yapılır çünkü has¬talarm %25'inden fazlasında daha sonra yineler.

Akut sistit gebelerin %l-2'sinde görülür ve dizü- ri, sıklık, acelecilik ve hematüri ile karakterizedir. Yanlarda ağrı veya ateş gibi sistemik bulgu ve semptomlar bulunmaz. İdrar analizleri, bakteriüri, piyüri ve hematüri gösterir. Asemptomatik olan hastalardaki gibi, duyarlılık testleri beklenirken ayakta tedaviye başlanır. Takip gözlem kültürleri endikedir.

Gebelerin yaklaşık %2'sinde ve çoğunlukla 3. Trimesterda akut piyelonefrit oluşur. Yan ağrısı, ateş, titreme ve sistitin üriner şikayetleri ile karak¬terizedir. Nadir görülen bir komplikasyon da sep¬tik şok ve respiratuar distres sendromudur. Bulantı ve kusma olabilir ve hastalar belirgin düzeyde de- hidrate olabilir. Fiziksel muayenede ateş ve kosto- vertebral açı hassasiyeti görülür. Sepsisin bir sonu¬cu olarak prematüre uterin kasılmaları sıkça olur.

İdrar analizlerinde, akut sistitteki bulguların ay­nısı görülür ve vakaların %10'unda kan kültürleri pozitiftir. Sorumlu olan organizmalar, asemptoma­tik bakteriüri ve sistite neden olanlarla aynıdır.

Pyelonefrit teşhisi konulduğunda, hospitalizas- yon, intravenöz antibiyotik tedavisi, preterm eylem takibi ve sıvı durumunun yakın takibi yapılır. Ge­nellikle ampisilin veya sefazolin tedavisi başlanır, ampisiline dirençli olanlarda sefazolin oldukça ba­şarılıdır. Hastaların çoğu (>%80) antibiyotik tedavi­si başladıktan sonra 48 saat içinde afebril ve asemptomatik olur ve bu aşamada hastaneden ta­burcu edilerek 10 gün boyunca oral antibiyotik te­davisine devam edilir. Seri idrar kültürleri endikedir çünkü hastaların %10-25'inde gebelikte daha sonra rekürrens oluşur. Rekürrent pyelonefri- ti olanlarda kronik antibiyotik supresyonu yapılma­lıdır ve üriner sistem anormalliklerini tespit etmek için postpartum 6.haftada intravenöz pyelogram yapılır.

 

 

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır , Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR, ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU, GRUBU STREPTEKOKLAR , Hepsi
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları ,Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları , Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları
 
Kürtaj | Kürtaj Ankara | Kızlık Zarı | Kızlık Zarı Ankara | Kızlık Zarı Tamiri Ankara | Kadın Doğum Ankara | Gebelik Ankara | Vajen Estetiği Ankara | Vajinal Estetik Ankara | Kızlık Zarı Dikimi Ankara | Vajinusmus Ankara | Ankara Kürtaj | Ankara Kızlık Zarı
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011