Kadınlarda Orgazm Problemleri

Öykü alma.

Cinsel öykünün alınması sistemlerin gözden geçirilmesi bölü¬mü içerisindedir ve her jinekoloji vizitinin bir parçası olmalıdır. Yine de ne ka¬dar detaylandınlacağı hastadan hastaya değişim gösterebilir. Başlangıçta, daha özel sorulara geçmeden önce, hastanın kendi anatomisini ve tecrübele¬rini hangi sözcükleri kullanarak açıkladığı ortaya konulmalıdır. Cinsel istek, uyarılma, orgazm ve doyum ile ilgili bilgi alınmaya çalışılmalıdır. Cinsel kim¬lik ve oryantasyonun değerlendirilmesi de faydalı olabilir.

Cinsel sürtüşmeler ve ilişkili problemler, sorunun süresi, en iyi ve en kö¬tü fonksiyonlar ve diğer faktörler ( finans problemleri, kayıplar, ilaçlar, ameliyat, infertilite ve kontrasepsiyon) ile ilgileri bazında araştınlmalıdır. Yardımcı olabilecek sorular, cinsel yönden kötü davranışa maruz kalma veya aile içi seksüel ilişki, çocukluk çağında cinsel aktivite öyküleri bazın¬daki ve sekse karşı ailesinin veya dinsel açıdan kendisinin yaklaşımlan bazında sorulardır. Adölesan hasta, menarş, mense hazırlanma, mastürbasyon, cinsel oryantasyon, cinsel aktivite, cinsel ilişki, kontrasepsiyon ve cinsel geçişli hastalıklara karşı korunma açısından değerlendirilmelidir.

Kadında cinsel disfonksiyon, orgazmik disfonksiyona, baskılanmış cinsel  isteğe veya disparoniye bağlı olarak gelişebilir.

 

A-Orgazmik disfonksiyon iki ayrı grup kadında ele alınabilir. Birinci grup primer orgazmik problemleri (hiç orgazm tecrübesi olmaması) olanlar ve ikinci grupta sekonder orgazmik problemleri (normal fonksiyon dönemle­ri olan kadınlar) olanlar şeklindedir. Klitoris uyarısıyla orgazm sağlayan ancak cinsel ilişki de orgazm yaşamayan kadınlar disfonksiyonel değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınların yaklaşık % 8 - 10'u orgazmı hiç yaşamamışken, % 10'uda ancak fantazi ile bunu sağlamaktadır.

Fizyoloji ve patofizyoloji. Orgazm istemli kontrol altında tutulan bir genital refleks olarak algılanabilir. Tüm reflekslerde olduğu gibi, inhibisyonu da öğrenilebilir. Beyin ve periferden gelen his bilgileri spi- nal korda sakrum seviyesinde girer buradan da pudental sinire ileti­lir. Efferent çıkış ise paravajinal kas kontraksiyonlaımı oluşturmakta ve T-ll ve L-2 seviyelerince yönetilmektedir.

Fonksiyonel ve psikolojik faktörler. Orgazmik disfonksiyonu olan kadınlar cinsel yanıtın plato fazından öteye gidememektedir. Akılda tutulması önemli olan nokta bu kadınların her şeye rağmen yeterli lubrikasyonda hiç zorluk çekmedikleri ve sıklıkla sevişmekten zevk al­dıklarıdır. Bir çok kadın gerçekten orgazm yaşayıp yaşamadığından emin değilse de bir kısım kadın partnerlerini memnun edebilmek için bunun numarasını yapar. Çoğunlukla primer orgazmik problemleri olan kadınlar ilişkiler ve seksüalite ile ilgili korkular yaşarlar. Bunla­ra örnek olarak performans anksietesi veya cinsel inhibisyon örnek ve­rilebilir. Gebe kalmaktan, üriner inkontinanstan veya zevk almaktan korkma sık görülür.

Tedavi.  

Başarılı bir tedavi hastanın heyecanını veya heyecanlarını azaltabilmeye ve duygusal uyarıyı arttırabilmeye bağlıdır.  or­gazmik disfonksiyonu olan hastalar orgazmın nasıl bir şey olduğunu öğrenmelidirler. Fantazi bu konuda yardımcı olabilir ve kendi kendini stimüle etme hastaya cinsel olarak uyarılmayı yaşama fırsatı verebi­lir. Hastamn güvenilir bir partnerinin olup olmadığı ve geçmişteki ba­zı tecrübelerinin onda suçluluk duygusu yaratıp yaratmadığı arttırıl­malıdır. Tek başına veya partner ile mastürbasyon faydalı olabilir an­cak yasaklayıcı sosyal yaklaşımları aşmak bazen zor olabilmektedir. Birden fazla korkusu olan hastalar için tartışma grupları yardımcı olabilir. Ttedavi protokollerindeki son basamak orgazmı hastamn part- neriyle yaşadığı bir tecrübeye dönüştürmektir. Heteroseksüel kadınlar uyarılmalarım penetrasyon öncesi arttırırlar ve bunu da sıklıkla klito- risin indirekt olarak uyarılması sağlar (penisin içeriye girmek için zor­laması sırasında penis başının klitoris üzerinde ileri ve geriye doğru çekilmesinin yarattığı indirekt sürtünme).

Baskılanmış cinsel istek (cinsel isteksizlik), primer (en başından beri) veya sekonder (belli bir süre normal fonksiyon gösterdikten sonra) olabi­lir.

Primer problemi olan kadın jinekolog tarafından çocuklukta veya adölesan dönemde cinsel taciz veya travma öyküsü açısından değer­lendirilmelidir. Bu hastalar cinsel olarak baskılanmış bir alt yapıya sahip olabilirler ve sıklıkla da partnerlerinin destekleyici olmadığı hatta taciz edildikleri bir ilişki içerisindedirler. Tedavi hem psikolojik hem de davranış modifikasyonlarım kapsamaktadır.

2. Sekonder problemleri olan hastalar yakın zamanda hayatlarında olan değişiklikler yönünden değerlendirilmelidirler (ilaç/tıbbi  prob­lemler veya kayıplar). Bu kadınlar sıklıkla partnerleriyle yakm geç­mişte yaşadıkları problemlerle, emosyonel veya fiziksel travmalarlacerrahi girişim öyküsüyle, hastalıklarla, ilaç veya alkol aşın kullanı­mıyla veya depresyonla ilgili bilgiler verirler. Vücut yapısındaki deği­şiklikler, partneriyle yaşadığı cinsel hazın başarılmasındaki değişik­likler ve gebe kalmakla ilgili endişeler de tartışılmalıdır.

Ankarada  muaynehanesi  bulunan jinekolog op. Dr.Meltem Erhan  kızlık zarı,kızlıkzarı Ankara,kürtaj,kürtaj Ankara,küretaj,küretaj Ankara  vajen estetiği,vajen estetiği ankara ,gebelik,gebelik takibi,gebelik takibi Ankara ,ağrılı cinsel ilişki,ağrılı ilişki Ankara  ve diğer tüm kadın doğum konularında daha geniş bilgi için muaynehaneden iletişime geçiniz .

Tel   : 0312-4663929     0312-4671037

 

Özet : Kadınlarda Orgazm Problemleri ve Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Kadınlarda Orgazm Problemleri ,Kadınlarda Orgazm
     
Google'da Bizi En Çok Bu Kelimelerle Aradınız :
Kadınlarda Orgazm Problemleri , Kızlarda Orgazm Problemleri , Bayanlarda Orgazm Problemleri , Orgazm Problemleri , Kadınlarda Orgazm Problemleri ankara , Kadınlarda Orgazm Problemleri , Kadın ve Orgazm Problemleri , Kadınlarda Orgazm ,Orgazm , Orgazm Problemleri
 
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011