KLAMİDYAL ENFEKSİYONLAR

Etken: Chlamydia cinsinden bakteriler, küçük, gram negatif, hiçbir enerji metabolizmaları bulunmayan, zorunlu hücre içi bakterileridir. Hücre duvarında lizozimin bakterideki hedefi olan glikozid bağları bulunmaz. Bu nedenle lizozimden zengin, kolumner epitel hücreli dokularda enfeksiyonlara neden olur. Sadece canlı dokularda, doku kültürlerinde üretilebilmektedir. İnsanlar için önemli olanları üç türe ayrılır:

  1. Chlamydia trachomatis: İnsanları ilgilendiren serotipleri;
   1. A, B, Ba ve C serotipleri trahom etkenleridir.
   2. D, E, F, G, H, I, J ve K serotipleri en sık karşılaşılan CTBH'lere yol açan bakterilerdir.
   3. Ll, 2, 3 serotipleri ise Lenfogranuloma Venereum (LGV) adı ile bilinen daha nadir bir CTBH etkenleridir.
  2. Chlamydia psittaci: Psittakoz ve ornitoz (atipik pnömoni) etkenidir.
  3. C.pneumoniae (TWAR ajanı): Diğer bir atipik pnömoni etkenidir.

C. trachomatis diğerlerinden; sülfonamide duyarlı olması ve glukagon içerikli inklüzyonlara neden olması ile ayırt edilebilir.

Non-gonokoksik Üretritler

Epidemiyoloji:

Klamidyal enfeksiyonlar, en sık karşılaşılan CTBH'lerdir. En sık neden olduğu CTBH olan üretritler, nongonokoksik üretritler (NGU) içinde ilk sırada yer alır. Tüm NGU olgularının %30-50, genç erkeklerdeki epididimitlerin %60, mukopürülan servisitlerin %30-50 ve akut salpenjitlerin %25-50'sinden sorumludur. Enfekte erkek ile temas sonrası kadında hastalık görülme şanssızlığı %80'dir. Erkekte ise bu oran %50' dır. Gonoresi olanların da %20-50' sinde C.trachomatis ko-enfeksiyonu bulunmaktadır. NGU olgularının etiyolojik dağılımı Tablo 2'de verilmiştir.

Gebelerin %5, bazı toplumlarda ise %25'i taşıyıcı konumdadır. Enfekte anneden bakteriyi alan bebeklerin %60'ı enfekte olur. Bunlardan büyük kısmının (1/3) konjunktivit, daha azının (1/6) pnömoni olduğu belirlenmiştir. Başka bir bakış ile; ilk altı ay içinde görülen pnömonilerin hemen hemen yarısından (%30-50) C.trachomatis sorumludur.


Hastalık tabloları:

Gonore gibi genç yaş hastalığıdır. Enfekte kadınların %75, erkeklerin ise %50'si asemptomatiktir. Başlıca hastalık tabloları ve gonore ile karşılaştırma yapılabilmesini sağlayabilecek bilgiler verilmiştir.

Hastalık tabloları:

Gonore gibi genç yaş hastalığıdır. Enfekte kadınların %75, erkeklerin ise %50'si asemptomatiktir. Başlıca hastalık tabloları ve gonore ile karşılaştırma yapılabilmesini sağlayabilecek bilgiler verilmiştir.

Kadınlarda hastalık tablolan:

Klamidyal enfeksiyonlar, uygun sağaltım yapılmaz ise uzun sürebilen, bazen yıllarca rekürrensler (tekrarlar) yapan hastalık tablolarıdır. Bu devamlı mukozal destriiksiyon yapma özelliği nedeniyle, özellikle HIV enfeksiyonunun bulaşını kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. Kadınlarda üreme organlarının süreğen enflamasyonu sonucu anatomik bozukluklara; sonuçta ektopik gebelik veya infertiliteye yol açabilmektedir.

Klamidyal üretritler en sık görülen akut NGU olgularıdır. NGU tanısı konabilmesi için;

 1. Gram boyama ve kültürde gonokok belirlenmemesi,
 2. Az miktarda, renksiz ya da açık renkli ve/veya mukopürülan üretral akıntı bulunması,
 3. Üretral sürüntüden hazırlanan preparatta immersiyon objektifinde (x1.000) her sahada beşten fazla veya santrifüje sabah ilk idrarının x400 büyütmede incelenen rastgele beş sahasında >15 nötrofil lökosit bulunması,
 4. Kültürlerde gonokok dışı NGU etkenlerinin izole edilmesi gerekmektedir.

Klamidyal NGU'lu olguların yarısında hem üretradan, hem de servikal mukustan etken izolasyonu sağlanırken; geri kalanlarda ya serviks, ya da üretradan izolasyon başarılabilmiştir. Üretrit var ise meatal hiperemi ve üretral akıntı söz konudur. Enfeksiyonun her iki bölgeden de izole edildiği olgularda daha şiddetli olmak üzere dizüri başlıca semptomdur. Akut üretral sendrom ismi verilen tabloda ise dizüri ve pollaküriye rağmen bakteriüri belirlenemez. Bu olguların en az 2/3 ünden klamidyalar sorumludur. Bazen akut bir başlangıç, nadiren ateş, hematüri ve sarı renkli mukopürülan vajinal akıntı söz konusudur. Semptomlu olgularda sıklıkla piyüri saptanırken, asemptomatik olanlarda piyüri yarıdan az olguda belirlenebilir. Mukopürülan akıntısı olanlarda irritatif miksiyon yakınması mevcutsa, C.trachomatis enfeksiyonu özellikle aranmalıdır. Klamidyal enfeksiyonlarda cinsel temas ile ağrı ve sonrasında kanama gözlenebilmektedir. Postpartum ve abortus sonrası endometritlerin, etkenin assendan yayılımı durumunda ise PID'nin önde gelen nedenidir. Ayrıca, kesinleşmemekle birlikte gebelerde; abortus, erken membran rüptürü, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğum ve koriyoamniyonit ile ilişkili olduğu da öne sürülmektedir. İntauterin enfeksiyon sonucu yenidoğan inklüzyonlu konjunktiviti ve pnömonisine de yol açabilmektedir.
b) Erkeklerde hastalık tablolan: En sık görülen tablo üretrittir. Kuluçka süresi 1-3 haftadır. Başlıca semptomlar; dizüri ve genelde şeffaf, kıvamlı, bazen mukopürülan olabilen üretral akıntıdır. İnkontinens, peniste yanma hissi, kaşıntı, testis ağrısı, perinede rahatsızlık hissi, cinsel temasta ağrı ve nadiren ateş görülebilir.

Tanı

Erkek ve kadın enfeksiyonlarında pamuklu eküvyon ile üretra içinden, kadında ek olarak servikal mukustan materyal alınır, kültüre edilir (kesin tanı, altın standart). Konak hücre üremesini engellemek için sikloheksimid eklenmiş McCoy, HeLa gibi canlı besiyerlerinde, döletli yumurta sarı kesesinde veya deney hayvanlarında üretilebilirler. Bu yöntemler zor olduğu için; Enzyme Immunoassay (EIA), floresan antikor testleri (FAT), polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi yöntemlerle antijen araması veya antikor belirleme testleri daha çok kullanılmaktadır.

Tedavi

Tetrasiklinler ve makrolidler tercih edilmeli, tedavi 7-10 gün sürdürülmelidir. Gebelerde ise sadece eritromisin kullanılabilir.

 

Özet : Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler
Anahtar Kelimeler : Doğum ,Kürtaj ,Sağlıklı Yaşam ,Hepsi
     

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

>> Kürtaj Nasıl Yapılır ,Neden Yapılır Kısa Bilgiler ve Hepsi

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. 76/9 Kavaklıdere - ANKARA
Tel : 0312 466 39 29 - 467 10 37 - Faks : 0312 468 85 58 E-Posta: info@drmeltemerhan.com
Opr. Dr. Meltem Özdemir ERHAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Tüm Hakkı Saklıdır.Copyright © 2011